Rumänischer Verein Baden
Postfach 134
5415 Nussbaumen
Tel.: 056 282 52 83

E-mail
Statutul Clubului Român Baden

Capitolul I – denumire, sediu, scop, durată:

Articolul 1:
Clubul Român Baden (numit mai jos CRB) este o asociaţie care respectă prezentul statut precum şi articolele 60 şi următoarele din Codul Civil elveţian.

Articolul 2:
Sediul CRB se află în regiunea Baden, în Elveţia.

Articolul 3
Scopurile CRB sunt următoarele:
1. Să promoveze cultura română şi să sprijine activităţi româneşti în cantonul Aargau precum şi în toată Elveţia.
2. Să contribuie la integrarea socio-culturală a românilor ce locuiesc în cantonul Aargau sau în alte cantoane din Elveţia.
3. CRB nu are scopuri politice, religioase sau economice.

Articolul 4:
CRB este o asociaţie cu durata nelimitată.


Capitolul II – membrii: definire, condiţii de admitere, responsabilităţi, demisii, excluderi:

Articolul 5:
1. Membrii fondatori: persoanele prezente cu ocazia adunării generale constituante.
2. Membrii activi: noii membrii, în sensul art. 6 din prezentul statut.
3. Membrii susţinători: persoanele care doresc sa susţină finaciar activităţile Centrului, în sensul art. 6 din prezentul statut.

Articolul 6:
1. Orice persoană interesată de activităţile asociaţiei poate deveni membru activ dupa ce a obtizznut avizul favorabil al Consiliului Director (numit mai jos Consiliu) şi a achitat cotizaţia anuală stabilită de Adunarea Generală (numita mai jos AG).
2. Orice persoană care doreşte să susţina financiar CRB poate deveni membru susţinător.
3. Toţi membrii CRB (fondatori, activi sau susţinători) pot participa la activităţile asociaţiei, dar numai membrii activi care au achitat cotizaţia anuală au drept de vot.

Articolul 7:
Un membru poate demisiona în orice moment fără a fi nevoit sa precizeze motivele. Decizia sa va trebui însă comunicată în scris sau verbal Consiliului.

Articolul 8:
1. Un membru care nu achită cotizaţia timp de doi ani consecutivi pierde calitatea de membru.
2. Excluderea unui membru poate fi decisă de către Consiliu, printr-o majoritate absolută de voturi, dacă acel membru a adus, sau ar putea aduce prin intenţiile sau actizzunile sale un prejudiciu activităţii sau prestigiului CRB. Excluderea va fi supusă pentru validare Adunării Generale. Acţiunile judecătoreşti sunt excluse.


Capitolul III – organele şi funcţiile asociaţiei:

Articolul 9:
Organul suprem al CRB este Adunarea Generală. Consiliul Director o convoacă cel puţin o dată pe an. O AG excepţională poate fi convocată dacă cel puţin 1/5 din membri o solicită. Convocarea, făcută în scris şi individual, va menţiona ordinea de zi şi va fi expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată.

Articolul 10:
1. Adunarea Generală alege membrii Consiliului Director şi verifică conturile.
2. AG se pronunţă asupra:
    a. Raportului de activitate şi de contabilitate.
    b. Bugetului, programului de activităţi şi a proiectelor propuse de Consiliu.
    c. Absolvirii de responsabilităţi pentru Consiliu la expirarea mandatului.
    d. Admiterea şi excluderea membrilor.

Articolul 11:
Deciziile Adunării Generale se iau prin numărarea voturilor simple exprimate de către membrii prezenţi. AG este statutară atunci când cel puţin o cincime dintre membrii activi sunt prezenţi. Adoptarea sau abrogarea prezentului statut, precum şi dizolvarea CRB, ce are drept consecinţă reafectarea patrimoniului său, necesită aprobarea a doua treimi din membrii săi.

Articolul 12:
Membrii Consiliului sunt aleşi dintre membrii activi ai asociaţiei, cu ocazia AG. Cu aceeaşi ocazie are loc numirea preşedintelui. Mandatul lor are o durată de un an, cu posibilitatea de a fi prelungit, dar fără a se cumula.

Articolul 13:
1. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
    a. Să gireze activitatea curentă a CRB.
    b. Să reprezinte CRB.
    c. Să se angajeze, în numele CRB, printr-o semnătura dublă, a preşedintelui şi a unui membru din Consiliu.
    d. Să repartizeze funcţiile în cadrul Consiliului.
    e. Să organizeze şedinţele de lucru ale Consiliului.
    f. Să asigure secretariatul.
    g. Să gireze contabilitatea şi arhivele.
    h. Să urmărească realizarea proiectelor planificate în conformitate cu scopurile propuse.
2. În cadrul Consiliului deciziile se iau prin majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi.

Articolul 14:
1. Consiliul Director este format din şase membri:
    a. Preşedintele(a) care coordonează activităţile CRB, conduce discuţiile în Adunarea Generală şi în reuniunile Consiliului, în cadrul căruia are şi rolul de a departaja voturile în caz de egalitate. El (ea) reprezintă CRB în raporturile exterioare.
    b. Vice-preşedintele (a) sprijină preşedintele(a) în realizarea sarcinilor şi asigură interimatul în caz de absenţă a acestuia.
    c. Contabilul răspunde de rezervele financiare ale CRB, ţine evidenţa lor şi prezintă un raport în cadrul AG.
    d. Secretarul(a) răspunde de corespondenţa şi de munca administrativă în cadrul CRB. El(ea) redactează procesele verbale în Adunările Generale şi în şedinţele Consiliului.
    e. Responsabilul(a) cu arhivele, cu informaţiile şi cu comunicaţiile interne răspunde de gestiunea documentelor şi de circularea informaţiilor în cadrul CRB.
    f. Doi membri.
2. CRB are doi verificatori de finanţe. Ei sunt aleşi de către AG şi au obligaţia să controleze anual registrul de finanţe al asociaţiei.


Capitolul IV – activităţi lucrative şi resurse:

Articolul 15:
Consiliul Director al CRB poate angaja un specialist în vederea realizării unor proiecte sau activităţi ale asociaţiei, precum şi pentru anumite sarcini administrative.

Articolul 16:
Resursele CRB sunt următoarele:
cotizaţii
premii şi recompense
subvenţii din partea statului, a cantonului, a primăriei localităţilor din regiunea Baden, precum şi alte subvenţii din partea unor instituţii sau persoane fizice
publicitate şi sponsorizări
beneficii ca urmare a unor vânzări ocazionale
donaţii.

Articolul 17:
În cazul dizolvării CRB, patrimoniul său va fi redistribuit unei sau mai multor asociaţii ce are(au) scopuri similare cu cele ale CRB. Decizia finală va fi luată la ultima Adunare Generală.

Articolul 18, dispoziţii finale:

Prezentul statut poate fi revizuit oricând de către Adunarea Generală.

Articolul 19:
Actualul statut intră în vigoare după aprobarea la Adunarea Generală Constituantă.


Baden, 11. Septembrie 2005


Preşedinte: Ana-Narcisa Popescu
Casier: Luciana Cristea
înapoi CRB prima pagină