Clubul Român Baden - Statut

Clubul Român Baden - Statut

Trimis de Claudiu la Lun, 02/04/2013 - 09:34

Statutul Clubului Român Baden

 

Capitolul I – Denumire, sediu, scop, durata

 

Articolul 1
Clubul Român Baden (numit in continuare CRB) este o asociatie care functioneaza in temeiul Art. 60 si urmatoarele din Codul Civil Elvetian (ZGB) si a prezentului statut.

 

Articolul 2
Sediul CRB se afla in localitatea localitatea Nussbaumen bei Baden, in Elvetia.

 

Articolul 3
Scopurile CRB sunt urmatoarele:
a. sa promoveze cultura si limba româna si sa sprijine activitati românesti in special in zona de limba germana a Elvetiei
b. sa contribuie la integrarea socio-culturala a românilor ce locuiesc in zona de limba germana a Elvetiei
c. CRB nu are scopuri politice, religioase, economice sau umanitare.

 

Articolul 4
CRB este o asociatie cu durata nelimitata.

 

Capitolul II – Membrii, admitere, retragere, excudere

 

Articolul 5
Sunt membrii ai CRB:
a. membrii fondatori: persoanele prezente cu ocazia adunarii generale constituante
b. membrii: persoanele inscrise in CRB dupa constituirea acestuia si care au achitat cotizatia anuala aferenta in termenul prevazut de prezentul statut
c. membrii sustinatori: persoanele care sustin finaciar activitatile CRB
d. totii membrii CRB care au detinut continuu functia de Presedinte al CRB pentru cel putin un an de zile, dobandesc calitatea de “PRESEDINTE ONORIFIC AL CRB”.

 

Articolul 6

Poate deveni membru activ al CRB orice persoana interesata de activitatile CRB  care a completat cererea scrisa de inscriere, a obtinut avizul favorabil al Consiliului Director si a achitat cotizatia anuala stabilita de Adunarea Generala.
Poate deveni membru sustinator al CRB orice persoana care doreste sa sustina financiar in mod esential sau permanent activitatile CRB..
Toti membrii CRB (fondatori, activi sau sustinatori) pot participa la activitatile asociatiei, dar numai membrii activi care au achitat cotizatia anuala au drept de vot si de reduceri la activitatile organizate de club.

 

Articolul 7
Orice membru se poate retrage din CRB in orice moment fara a fi nevoit sa precizeze motivele. Retragerea este explicita atunci cand este comunicata in scris sau verbal Consiliului Director sau implicita atunci cand nu se mai achita cotizatia de membru in decursul unui an de zile.

 

Articolul 8
Orice membru poate sa fie exclus din CRB daca prin intentiile sau prin actiunile sale aduce un prejudiciu activitatii sau prestigiului CRB. Excluderea va fi decisa de catre Consiliu Director, si va fi supusa pentru validare Adunarii Generale. Actiunile judecatoresti sunt excluse.

 

Capitolul III – Organele si functiile asociatiei

 

Articolul 9
Organul suprem al CRB este Adunarea Generala si este formata din toti membrii cotizanti, cu cotizatia achitata la zi. Consiliul Director convoaca Adunarea Generala cel putin o data pe an in vederea prezentarii bilantului, a programului activitatilor CRB si a organizarii alegerilor membrilor Consiliului Director pentru anul urmator. Convocarea Adunarii Generale va fi facuta in scris prin posta sau E-mail, va mentiona ordinea de zi si va fi comunicata cu cel putin 15 zile inainte de data fixata. Membrii care nu vor putea fi prezenti vor putea mandata un alt membru care sa ii reprezinte.
Pentru situatii exceptionale Consiliul Director sau 1/5 din membri cotizanti vor convoca o Adunare Generala extraordinara in regim de urgenta.

 

Articolul 10
Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a. alege Presedintele si consilierii Consiliului Director
b. verifica situatia financiara a clubului
c. aproba proiectele, programul de activitati si bugetul propuse de Consiliul Director
d. valideaza excluderea membrilor.

 

Articolul 11
Adunarea Generala este statutara atunci când cel putin o cincime dintre membrii activi sunt prezenti. Deciziile Adunarii Generale se iau prin votul majoritatii simple (1/2+1) a membrilor prezenti.

 

Articolul 12
Organul executiv al CRB este Consiliul Director si este format din Presedinte si 6 consilieri alesi de catre Adunarea Generala dintre membrii activi ai asociatiei pe o durata de un an. Functia de presedintele poate fi indeplinita de aceeasi persoana maxim 2 mandate consecutiv. Membrii Consiliului Director pot fi realesi in functii la expirarea mandatului lor, nelimitat. Presedintii onorifici care raman membrii activi pot anunta cu ocazia Adunarii Generale daca doresc sa se implice in activitatea organizatorica a clubului si sa participe la sedintele si deciziile Consiliului Director cu drept de vot consultativ. Mandatul presedintelui interimar si a consilierilor interimari ai Consiliului Director va dura de la data alegerii lor de catre Consiliul Director si pana la organizarea Adunarii Generale anuale.

 

Articolul 13
1. Membrii Consiliul Director sunt:
a. Presedintele care reprezinta CRB in raporturile cu tertii, coordoneaza activitatile CRB, conduce sedintele Adunarii Generale si reuniunile Consiliului Director
b. Consilierul pentru Relatii Publice care coordoneaza activitatea privind informatiile si comunicatiile interne si externe ale CRB, inclusiv inscrierile noilor membrii si relatiile cu media
c. Consilierul Financiar care tine evidenta situatiei financiare a CRB, pastreaza casa, opereaza cu contul bancar si intocmeste si prezinta rapoartele financiare periodice, bilanturile evenimentelor si bilantul anual
d. Consilierul Administrativ care coordoneaza munca administrativa in cadrul CRB, redacteaza protocoalele Adunarilor Generale si ale intrunirilor Consiliului Director, pastreaza arhiva scrisa si evidenta electronica a documentelor
e. Consilierul IT care administreaza pagina web a CBR si coordoneaza activitatea privind informatiile si comunicatiile prin internet, inclusiv circulatia informatiilor in cadrul CRB
f. Consilierul Organizare Evenimente care coordoneaza realizarea programului de activitati si a proiectelor culturale ale CRB
g. Consilierul Evenimentelor Copiilor care coordoneaza activitatile cu copii din cadrul CRB.
2. Unul dintre membri Consiliului Director va indeplini si functia de vice-presedintele si il va sprijini pe presedintele in realizarea sarcinilor si va asigura interimatul in caz de absenta a acestuia.
3. Doi dintre membri Consiliului Director vor indeplini si functiile de cenzori si vor controla periodic situatia si evidenta financiara a CRB.

 

Articolul 14
Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a. repartizeaza functiile in cadrul Consiliului
b. organizeaza Adunarea Generala anuala sau extraordinara si sedintele de lucru ale Consiliului si stabileste ordinea de zi a sedintelor
c. reprezinta CRB in relatiile cu membrii, cu tertii si cu media
d. angajeaza CRB printr-o semnatura dubla, a presedintelui/vicepresedintelui si a inca unui membru din Consiliu
e. coordoneaza activitatea curenta a CRB in vederea realizarii scopului si a proiectelor propuse
f. intocmeste proiectele si programul activitatilor
g. asigura secretariatul, pastreaza casa si arhiva CRB
h. coordoneaza activitatea financiara si administrativa
i. aproba retragerile si demisiile membriilor Consiliului Director al CRB si numeste consilierii interimari
j. aproba inscrierile si retragerile membrilor CRB, decide excluderile din CRB
k. angajeaza specialisti in vederea realizarii unor proiecte sau activitati ale asociatiei, precum si pentru anumite sarcini administrative.

 

Articolul 15
In cadrul Consiliului Director deciziile se iau prin majoritatea voturilor exprimate de toti membrii Consiliului Director. Membrii Consiliului Director care nu pot fi prezenti cu ocazia luarii hotararilor vor putea vota prin telefon sau prin alte mijloare de comunicare iar in cazul in care vor refuza sa voteze se va considera ca se abtin.
Orice membru al Consiliului Director poate demisiona din aceasta functie in orice moment fara a fi nevoit sa precizeze motivele. Demisia trebuie formulata in scris si va fi aprobata de Consiliul Director in urmatoarea sedinta de lucru, doar dupa predarea de catre Consilierul demisionar a situatiilor si evidentelor CRB pentru care era responsabil. In aceeasi sedinta Consiliul Director va allege pentru functia vacanta un consilier interimar dintre membrii activi ai CRB. In caz de demisie a Presedintelui interimatul va fi asigurat de catre vicepresedinte care va deveni astfel Presedinte interimar.

 

Capitolul IV – Activitati lucrative si resurse

 

Articolul 16
Resursele CRB sunt urmatoarele:
a. cotizatii anuale ale membrilor CRB care trebuie achitate pana la data de 1 Martie a anului in curs in vederea asigurarii continuitatii activitatilor clubului
b. sponsorizari, publicitate
c. subventii din partea institutilor statului sau a autoritatilor locale
d. premii si recompense
e. beneficii ca urmare a unor vânzari ocazionale
f. donatii

 

Articolul 17
In cazul dizolvarii CRB, ultima Adunare Generala va stabili ca patrimoniul sau va fi redistribuit uneia sau mai multor asociatii care au scopuri similare cu cele ale CRB.

 

Articolul 18, dispozitii finale
Prezentul statut poate fi revizuit oricând de catre Adunarea Generala.

 

Articolul 19
Actualul statut intra in vigoare dupa aprobarea la Adunarea Generala din 8 Decembrie 2012 si va inlocui statutul adoptat de Adunarea Generala Constituanta.