Statutul Asociaţiei studenţilor din Zürich (ASZ)

Statutul Asociaţiei studenţilor din Zürich (ASZ)

Trimis de Redactia la Vin, 10/03/2008 - 19:43

I. Generalităţi

 

1. Numele
Se înfiinţează o asociaţie conform articolelor 60-79 din Codul civil elveţian  sub denumirea „Asociaţia studenţilor din Zürich“.

  

2. Sediul
Asociaţia are sediul la domiciliul preşedintelui asociaţiei.

 

3. Scopul (Obiect de activitate)
ASZ este o asociaţie neguvernamentală şi non profit pentru susţinerea şi promovarea de întâlniri şi manifestări cu caracter cultural şi recreativ. ASZ urmăreşte sensibilizarea opiniei publice în legătură cu tradiţiile culturale şi spirituale româneşti şi în legătură cu evenimentele culturale actuale desfăşurate de asociaţiile culturale româneşti şi de diaspora românească din spaţiul european. La nivel universitar, ASZ îşi propune întărirea legăturilor dintre studenţii vorbitori de limbă română şi studenţii străini care studiază cu interes limba şi cultură română. Fondurile ASZ se creează din taxa de mebru şi din sponsorizări.

 

4. Afiliere
ASZ este deschisă tuturor celor care se recunosc în scopurile sale, fără distincţie de rasă, origine socială, confesională, culturală sau politică. ASZ poate să colaboreze cu alte organizaţii care urmăresc aceleaşi obiective.

 

 

II. Membri

 

5. Categorii
Pot deveni membri ASZ:
- studenţii români şi străini
- studenţii de la orice specializare sau secţie a Universităţii, a Şcolii superioare pedagogice sau a Politehnicii din Zürich
- foştii studenţi
- tinerii care desfăşoară o activitate profesională legată de România
- persoanele interesate de limba, literatura şi cultură română
- membrii onorifici
- membrii susţinători
- membrii simpatizanţi

  

6. Limba
Pentru a veni în întâmpinarea tuturor membrilor români şi străini ASZ va avea două limbi oficiale: româna şi germana.

 

7. Procedura de afiliere
Poate deveni membru al ASZ orice persoană din categoriile menţionate mai sus, în urma unei cereri scrise adresată preşedintelui şi aprobată de Comitetului de conducere, şi în momentul achitării cotizaţiei anuale (vezi art. 13).

 

8. Demisia
Toate demisiile trebuie anunţate în scris, prin cerere anunţată preşedintelui. Demisia se aprobă de Comitetul de conducere şi poate avea loc în orice moment.

 

9. Excluderea din ASZ
Neachitarea taxei anuale poate duce la excluderea automată din ASZ. De asemenea, nerespectarea statutului asociaţiei şi a obiectivelor propuse poate duce la excluderea imediată din asociaţie.

 

 

III. Organizare

 

10. Organele
Organele ASZ sunt următoarele:
- Adunarea generală
- Comitetul de conducere
- Comisia de cenzori

 

 

11. Funcţiile organelor ASZ 

11.1. Adunarea generală
Adunarea generală este organul suprem al ASZ. Adunarea generală se compune din toţi membrii ASZ. Membrii ASZ se reunesc în Adunare generală simplă la jumătatea semestrului de vară a fiecărui an academic. Pentru stabilirea datei se va consulta calendarul Universităţii din Zürich.

 

11.1.1. Dreptul de vot în Adunarea generală
Toţi membrii ASZ prezenţi la Adunarea generală au drept de vot.

 

11.1.2. Dreptul de a supune aprobării Adunarii generale

Toţi mebrii ASZ prezenţi au dreptul de a face propuneri şi de a le supune aprobării Adunării generale.

 

11.1.3. Convocarea şi ordinea de zi a Adunarii generale
Adunarea generală simplă este convocată de Comitetul de conducere.
Adunarea generală extraordinară poate fi convocată de Comitetul de conducere sau de cel puţin 1/5 din membrii ASZ. Odată cu convocarea Adunării generale se va comunica şi ordinea de zi. Comitetul de conducere va trimite membrilor scrisoarea de convocare a Adunării generale însoţită de ordinea de zi cu cel puţin 3 (trei) săptămâni inainte de data la care va avea loc Adunarea generală propriu-zisă. Membrii ASZ au dreptul să trimită în scris Comitetului de conducere puncte suplimentare la ordinea de zi, cel mai târziu cu 10 (zece) zile înainte de ziua în care va avea loc Adunarea generală. Comitetul de conducere va transmite ordinea de zi astfel revizuită tuturor membrilor ASZ cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de Adunarea generală propriu-zisă. În timpul Adunării generale nu se pot adăuga alte puncte la ordinea de zi. Pentru sugestii şi propuneri se va folosi punctul Diverse.

 

11.1.4. Competenţele Adunării generale
Competenţele Adunării generale sunt următoarele:
- examinarea raportului anual al preşedintelui
- stabilirea în linii generale a obiectivelor ASZ
- acceptarea şi excluderea membrilor
- modificarea statutului
- aprobarea numirii, la propunerea Comitetului de conducere, a membrilor onorifici, simpatizanţi şi susţinători
- aprobarea raportului Comisiei de cenzori
- alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui, a secretarului, a Comisiei de cenzori şi a casierului
- alegerea unei persoane în funcţia de webmaster

 

 

11.2. Comitetul de conducere

11.2.1. Structura Comitetului de conducere
Comitetul de conducere este format din:
- un preşedinte
- un vicepreşedinte
- un secretar (eventual şi în funcţia de casier)
- un casier
- un webmaster

 

11.2.2. Alegerea Comitetului de conducere
Comitetul de conducere este ales de Adunarea generală, la propunerea membrilor Adunării generale. Pot fi aleşi în Comitetul de conducere numai membrii prezenţi la Adunarea generală sau care s-au anunţat ca absentează pe motive bine întemeiate. Membrii Comitetului de conducere pot fi realeşi în funcţie.

 

11.2.3. Durata îndeplinirii funcţiilor de conducere
Preşedintele poate îndeplini aceasta funcţie pe o perioada maximă de 2 (doi) ani. Membrii Comitetului de conducere pot îndeplini funcţiile respective pe o perioadă maximă de 4 (patru) ani. Orice membru al Comitetului de conducere îşi poate înainta demisia în orice moment. Comitetul de conducere ia act de demisia prezentată. O astfel de demisie are efect imediat.

 

11.2.4. Drept de reprezentare a ASZ
Pentru orice chestiune, exceptându-le pe cele administrative ce decurg din statut, ASZ este reprezentată oficial de preşedinte şi de vicepreşedinte. Exceptând chestiunile administrative, preşedintele şi vicepreşedintele au drept de semnătură în numele asociaţiei.

 

11.2.5. Convocarea Comitetului de conducere
Comitetul de conducere se convoacă şi se organizează în mod autonom.

 

11.2.6. Competenţele şi sarcinile Comitetului de conducere
Comitetul de conducere are următoarele sarcini şi competenţe:
- pregătirea şi convocarea Adunării generale
- administrarea afacerilor curente
- informarea Adunării generale a membrilor despre activităţile desfăşurate de Comitetul de conducere
- desemnarea comisiilor de lucru permanente sau ad-hoc şi fixarea sarcinilor acestora
- gestionarea fişelor personale ale membrilor şi a arhivelor ASV în mod strict confidenţial
- menţinerea şi dezvoltarea contactelor cu organizaţii similare
- ţinerea la curent a membrilor asociaţiei dar şi a publicului larg prin intermediul paginii web în legătură cu toate manifestările, ştirile şi informaţiile legate de România şi de spaţiul cultural român
- organizarea de activităţi precum: zile sau seri de muzică, teatru, film sau cultură românească; întâlniri cu personalităţi sau oameni de cultură români; petreceri româneşti; sărbători cu specific românesc.

 

 

11.3. Comisia de cenzori

11.3.1. Structura Comisiei de cenzori
Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un preşedinte şi un membru al Comisiei de cenzori. Membrii Comisiei de cenzori nu pot face parte din Comitetul de conducere.

 

11.3.2. Alegerea Comisiei de cenzori
Adunarea generală alege anual un preşedinte şi un membru. Cenzorul şi cenzorul-adjunct pot fi realeşi în funcţie.

 

11.3.3. Funcţiile şi competenţele Comisiei de cenzori
Comisia de cenzori întocmeşte anual un raport de control al Comisiei de cenzori. Raportul Comisiei de cenzori este supus aprobării Adunării generale. Anul financiar se desfăşoară de la data de 1 martie până la data de 28 februarie a anului următor.

 

 

IV. Dispoziţii financiare

 

12. Obligaţii şi responsabilităţi
Pentru chestiunile financiare ce nu privesc direct gestiunea curentă, ASZ se angajează cu semnătura preşedintelui şi a casierului. ASZ răspunde singură de actele şi angajamentele sale.

  

13. Taxa de membru anuală
Taxa de membru anuală este de 50 de franci.

 

 

V. Dispoziţii finale

 

14. Dizolvarea şi modificarea statutelor
Dizolvarea ASZ se votează doar în Adunarea generală extraordinară convocată special în acest scop. La această Adunare generală extraordinară trebuie să fie prezenţi cel puţin 2/5 din membrii ASZ.
Dizolvarea ASZ sau modificarea statutelor pot fi votate doar în prezenţa a 2/3 din membri.
Propunerea de dizolvare a ASZ sau modificarea statutelor se va comunica tuturor membrilor în scris cu cel puţin 3 (trei) săptămâni înainte de Adunarea generală extraordinară propriu-zisă.

 

15. Utilizarea arhivelor şi a activelor
În caz de dizolvare, arhivele rămân în posesia ultimului preşedinte şi pot fi puse la dispozitia terţilor numai în cazul reluarii unei activităţi similare celei depuse de ASZ.
În caz de dizolvare activele vor fi puse la dispoziţia unor organizaţii cu scopuri caritabile.

 

16. Intrarea în vigoare
Prezentul statut a fost adoptat astăzi de Adunarea generală constitutivă din 1 octombrie 2008 şi intră imediat în vigoare.

 

Add comment

Autentificare sau înregistrare pentru a posta comentarii